10. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen sempozyum, 05/12 - 06/12/2015 tarihleri arasında yapılacak.

DEVŞİRME MALZEMENİN (SPOLIA) YENİDEN DOĞUŞU

ANTİK ÇAĞ'DAN OSMANLI'YA ANADOLU'DA MEKANLARIN, 

MATERYALLERİN VE OBJELERİN İKİNCİ YAŞAMI

 

Saturday 05/12 Cumartesi 

09.00-09.30   Registration & Coffee / Kayıt ve Kahve İkramı 

09.30-10.00   Welcoming Remarks / Açılış Konuşması

                    Ümran İnan President, Koç University /

                    Koç Üniversitesi Rektörü

                    Chris Roosevelt RCAC /ANAMED

                    Ivana Jevtic, Suzan Yalman Koç University / Koç Üniversitesi 

10.00-10.40   Keynote Lecture / Açılış Konuşması

                    Finbarr Barry Flood New York University / New York Üniversitesi

                    Seeing Time: Alteration, Cumulation & the Palimpsest Artwork /

                    Zamanı Görmek: Değişim, Birikim ve Palimpsest Sanat Eseri

10.40-10.50   Discussion / Tartışma

10.50-11.05   Coffee Break / Kahve Arası

 

SESSION I / I. OTURUM:

'SETTING THE STAGE': GOING BACK TO THE ORIGINS OF TERM & THE CONCEPT OF SPOLIA / 'SAHNEYI KURUŞ': DEVŞİRME MALZEME (SPOLIA) TERİMİNİN VE KAVRAMININ KÖKENLERİNE GERİ DÖNÜŞ

 

11.05-11.15   Felix Pirson German Archaeological Institute, İstanbul / Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul

11.15-11.40   Inge Uytterhoeven Koç University / Koç Üniversitesi 

                    'Spolia, -iorum, (n): From Spoils of War to Re-Used Building Materials.

                    The History of a Latin Term / Spolia, -iorum, (i): Savaş Ganimetlerinden

                    Yapı Malzemelerinin Yeniden Kullanımına Latince Bir Terimin Tarihi

11.40-12.05   Philipp Niewöhner German Archaeological 

                    Institute, Berlin / Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin

                    Varietas & Spalia in East & West: The Origins of an

                    Aesthetic Concept & Its Application to the Re-Use of 

                    Marbles in Late Antiquity & the Early Byzantine Period /

                    Doğu'da ve Batı'da Çeşitlilik (Varietas) ve Devşirme Malzeme (Spolia): Bir

                    Estetik Kavramın Kökenleri ve Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Döneminde

                    Mermerin Yeniden Kullanımının Uygulaması

12.05-12.30   Dicussion / Tartışma

12.30-13.30   Lunch / Öğle Arası 

 

SESSION II / II. OTURUM:

REVIVAL OR SURVIVAL: SPOLIA, MEMORY & LEGITIMACY /

CANLANDIRMA VE HAYATTA KALMA: DEVŞİRME MALZEME

(SPOLIA), HAFIZA VE MEŞRUİYET

 

13.30-13.40   Oya Pancaroğlu Boğaziçi University, İstanbul /

                    Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

13.40-14.05   Elif Keser Kayaalp Dokuz Eylül University,

                    İzmir / Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

                    Spolia & Classicism in the Mosques of Diyarbakır (Âmid) ve

                    Silvan (Mayyâriqîn) Ulu Camilerinde Spolia ve Klasik Bilimler

14.05-14.30   Livia Bevilacqua Universitâ Ca' Foscari, Venice /

                    Ca' Foscari Üniversitesi, Venedik

                    Spolia on City Gates in the Thirteenth Century: Byzantium & Italy /

                    Onüçüncü Yüzyıl Sur Kapılarında Devşirme Malzeme (Spolia): Bizans ve İtalya

14.30-14.55   Scott Redford SOAS, London / SOAS, Londra Seljuk Spolia / 

                    Selçuklu Devşirme Malzemesi (Spolia)

14.55-15.25   Discussion / Tartışma

15.25-15.40   Coffee Break / Kahve Arası

 

SESSION III / III. OTURUM:

SPOLIA & IDOELOGY: MODES & MOTIVES OF RE-USE /

DEVŞİRME MALZEME (SPOLIA) VE İDEOLOJİ: YENİDEN

KULLANIMIN ŞEKİLLERİ VE SEBEPLERİ

 

15.40-15.50   Lucienne Thys-Şenocak Koç University / Koç Üniversitesi

15.50-16.15   Suna Çağaptay Bahçeşehir University, İstanbul / Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

                    On the Breaks of the Double-Headed Eagle: Spolia in Re &

                    Appropriation in Medieval Anatolia & Beyond /

                    Çift Başlı Kartalın Gagalarında: Ortaçağ Anadolusu ve

                    Ötesinde Spolia in Re ve Temellük

16.15-16.40   Maria Kiprovska University of Sofia / Sofya Üniversitesi

                    Plunder & Apptopriation at the Borderland: Representation, Legitimacy &

                    Ideological Use of Spolia by Members of the Ottoman Frontier Nobility /

                    Sınır Bölgesinde Yağma ve El Koyma: Osmanlı Uç Beyleri Tarafından

                    Devşirme Malzemenin Temsili, Meşruiyeti ve İdeolojik Kullanımı

16.40-17.05   Tuğba Tanyeri Erdemir Middle East Technical University /

                    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

                    Remains of the Day: Converted Anatolian Churches /

                    Günden Kalanlar: Anadolu'nun Camiye Dönüştürülen Kliseleri

17.05-17.30   Summary & Discussion / Özet ve Tartışma

 

 

SUNDAY 06/12 PAZAR

09.30-10.00   Coffee / Kahve

 

SESSION IV / IV. OTURUM:

SPOLIA & IMPERIAL AGENDA: TRANSFORMATION OF MONUMENTS & THE IMAGE OF THE CITY / 

DEVŞİRME MALZEME (SPOLIA) VE İMPARATORLUK GÜNDEMİ: YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜ VE ŞEHRİN İMGESİ

 

10.00-10.10   Buket Kitapçı Bayrı Koç University RCAC / Koç Üniversitei ANAMED

10.10-10.50   Alessandra Guiglia, Claudia Barsanti

                    University of Sapienza, Rome / Sapienza Üniversitesi, Roma

                    Spolia in Saint Sophia in Constantinople from Justinian to the Ottoman Period:

                     The Phenomenon of Multiayered Re-Use /Justinianos'tan Osmanlı Dönemine

                    Konstantinopolis'teki Ayasofya'da Devşirme Malzeme (Spolia):

                    Çok Katmanlı Yeniden Kullanımın Olgusu

10.50-11.05   Coffee Break / Kahve Arası

11.05-11.30   Nicholas Melvani Koç University Stavros Niarchos

                    Center for Late Antique and Byzantine Studies, İstanbul /

                    Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi, İstanbul

                    Late, Middle & Early Byzantine Sculpture in Palaiologan Constantinople / Paleologos

                    Konstantinopolis'inde Geç, Orta ve Erken Bizans Heykeli

11.30-11.55  Ünver Rüstem Johns Hopkins University & University of Cambridge /

                   Johns Hopkins ve Cambridge Üniversiteleri 

                   Byzantine Legacies & the Ottoman Baroque: Architectural Consciousness in Eighteenth Century İstanbul /

                   Bizans Mirası ve Osmanlu Baroku: Onsekizinci Yüzyıl İstanbul'unda Mimari Bilinç

11.55-12.30   Discussion / Tartışma

12.30-14.00   Lunch / Öğle Arası

 

SESSION V / V. OTURUM:

SECOND LIFE OF OBJECTS: PORTABLE ITEMS AS SPOLIA /

NESNELERİN İKİNCİ HAYATI: TAŞINABİLİR OBJELERİN DEVŞİRME MALZEME OLUŞU

 

14.00-14.10   Finbarr Barry Flood New York University / New York Üniversitesi

14.10-14.35   Konstantina Karteroli  The Catholic University of America, Washington DC /

                    Amarika Katolik Üniversitesi, Washington DC

                    Re-Use of the Byzantine Object in the West c. 1200: Asimilation or Appropriation? /

                    Batı'da 1200'lü Yıllarda Bizans Nesnesinin Yeniden Kullanımı: Özümseme veya Benimseme?

14.35-15.00   Elena Papastavrou Ephorate of Antiquities, Pieria / Ephorate Eski Eserleri, Pieria /

                    Ephorate Eski Eserleri, Pieria

                    Nikolas Vryzidis British School at Athens / Atina

                    'Sacred Patchwork': The Greek Church's Patterns of Textile Re-Use During the Ottoman Era /

                    'Kutsal Kırkyama': Osmanlı Döneminde Ortodoks Klisesi'nin Dokuma Moldellerinin Yeniden Kullanımı

15.00-15.15   Coffee Break / Kahve Arası

15.15-15.40   Pagona Papadopoulou Aristotle University, 

                    Thessaloniki / Aristotle Üniversitesi, Selanik

                    The Afterlife of Coins: The Re-Use of Late Antique &

                    Medieval Coins for Apotropaic, Religious & Ideological Purposes /

                    Sikkelerin Ahireti: Apotropeik, Dini ve İdeolojik Amaçlarla Geç Antik Çağ ve 

                    Orta Çağ Sikkelerinin Yeniden Kullanımı

15.40-16.10   Discussion / Tartışma

16.10-16.50   Paul Magdalino University of Saint Andrews, Scotland / Sain Adrews Üniversitesi, İskoçya

                    Concluding Remarks / Kapanış Değerlendirmesi

16.50-17.15   Ivana Jevtic Koç University / Koç Üniversitesi

                    General Discussion & Closing Remarks / Genel Tartışma ve Kapanış

 

 

RESEARCH CENTER FOT ANATOLIAN CIVILIZATIONS

ANADOLU MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstiklâl Caddesi No.181, Merkez Han, 34433 Beyoğlu, İstanbul / Türkiye

www.rcac.ku.edu.tr

 

Bilgi için: Şeyda Çetin 

seydacetin@ku.edu.tr