DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

"Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki" temasının işleneceği Bizans araştırmaları sempozyumunun bu seneki geçici programı yayımlandı.

Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) tarafından organize edilen ve her üç yılda bir düzenlenen Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu'nun dördüncüsü, 23 - 25 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek. "Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki" temasının işleneceği sempozyumun geçici programı yayımlandı.  

9 oturum şeklinde düzenlenecek sempozyumda, uzman akademisyenler tarafından 25 bildiri sunulacak. Sempozyuma katılım, serbest ve ücretsiz olacak.

 

Sempozyum kapsamında bu yıl ilk kez Bizans ile ilgili alanlarda çalışmalarını sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sempozyuma katılımlarını desteklemek için burs verilerek, poster sunumları yapmaları sağlanacak.

 

Başvuru koşulları için: "http://sgsymposium.ku.edu.tr/tr/postercagrisi

 

23 Haziran / June - Perşembe / Thursday

09:30 – 09:45       Açılış Konuşmaları / Welcoming Remarks

 

09:45 – 10:00        Sunuş / Introduction -­‐ Nevra Necipoğlu

 

10:00 – 12:20       I. Oturum / Session I

Bizans'ta Tarihsel İmgelem / Historical Imagination in Byzantium

 

Tartışmacı / Discussant: Brigitte Pitarakis

 

10:00 – 10:30       Anthony Kaldellis

"Bizans ve Yunan Geçmişi: Ayırt Etme ve Sahiplenme Tarzları"

"Byzantium and the Greek Past: Modalities of Distinction and Appropriation"

 

10:30 – 10:50            Ara / Break

 

10:50 – 11:20            Alicia Walker

 

"Saraylı Objeler, Saraylı Kimlikler: Orta Bizans Dönemi Lüks Sanat Ürünleri ve Elit Zümrenin Eğlence Vakitlerinin Materyal Kültürü"

"Courtly Objects, Courtly Identities: Middle Byzantine Luxury Arts and the Material Culture of Elite Leisure"

 

 11:20 – 11:50       Margaret Mullett

"Edebiyatta Devşirme ve Khristos Paskhon: Onikinci Yüzyıl Edebiyatçılarının Kimliğini Şekillendirme”

"Literary Spolia and the Christos Paschon: Shaping the Identity of Twelfth-­‐Century Literati"

 

11:50 – 12:20       Tartışma / Discussion

 

12:20 – 13:30       Öğle Yemeği / Lunch

 

13:30 – 15:30       II. Oturum / Session II

Bizans’ta Uzamın Kavramsallaştırılması / Conceptualizing Space in Byzantium

 

Tartışmacı / Discussant: Johannes Koder

 

 13:30 – 14:00       Johannes  Preiser-­‐Kapeller

"Geç Bizans Kilisesi'nde Mekanın Zihinsel Haritalandırılması ve Organizasyonu"

"Mental Mapping and the Organisation of Space by the Late Byzantine Church"

 

 14:00 – 14:30       Günder Varinlioğlu

"Hiç Ada (Kara) Olmadığını Hayal Edin: Küçük Asya'nın Güneyindeki Bizans Adalarının Kavramsallaştırılması"

"Imagine There is No (Is)Land”: Conceptualizing Byzantine Islands In Southern Asia Minor”

 

 14:30 – 15:00       Arietta  Papaconstantinou

"Çöl ve Ahalisi Hakkındaki Bizans Kaynaklarında Yabaniliğe Karşı Medeniyet Retoriği"

"The Rhetoric of Civilisation vs Savagery in Byzantine Accounts of the Desert and its Inhabitants"

 

15:00 – 15:30        Tartışma / Discussion

 

15:30 – 16:00        Ara / Break

 

16:00 - 17:30         III. Oturum / Session III

Öteki Çoğrafyalar / Other Geographies

 

Tartışmacı: Daha sonra açıklanacak / Discussant: to be announced 

 

16:00 – 16.30       Rustam Shukurov

"Bizans'ın İran Kavramsallaştırmaları: Anlaşılması Güç Bir Konu"

"The Byzantine Concepts of Iran: an Elusive Subject"

 

 16:30 – 17:00       Koray Durak

"Orta Dönem Bizans Yazınında Suriye’yi ve Suriyelileri Bulma"

"Finding Syria and Syrians in the Literature of the Middle Byzantine Period"

 

17:00 – 17:30       Tartışma / Discussion

 

24 Haziran / June – Cuma / Friday

 

10:00 – 12:00       IV.Oturum / Session IV

Dini ve Etnik Öteki I / Religious and Ethnic Other I

 

Tartışmacı / Discussant: Stephanos Efthymiadis

 

10:00 – 10:30       Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu

"Doukas’ın 'Tarihi'nde Türkler"

"Turks in the 'History' of Doukas"

 

 10:30 – 11:00       Kutlu Akalın

"Altıncı Yüzyılda Constantinopolis’te Yeni Kimliklerin Oluşumu ve Eskilerinin Değişimi: Anastasius’tan II. Tiberius’a Başkentteki ‘Öteki’ye Kısa Bir Bakış"

"Formation of New Identities and Changing of the Old Ones in Sixth-­‐Century Constantinople: A Short Look at the ‘Other’ in the Capital from Anastasius to Tiberius II"

 

11:00 – 11:30       Nicholas de Lange

"Yahudi Öteki”

"The Jewish Other" 

 

11:30 – 12:00       Tartışma / Discussion

 

12:00 – 13:00       Öğle Yemeği / Lunch

 

13:00 – 15:00       V. Oturum / Session V

Dini ve Etnik Öteki II / Religious and Ethnic Other II

 

Tartışmacı / Discussant: Henry Maguire

 

13:00 – 13:30       Maja Kominko

"İnsanlar, Canavarlar ve Barbarlar: Bizans'ta Canavar Irklar Kavramı"

"Men, Monsters and Barbarians: the Concept of Monstrous Races in Byzantium"

 

 13:30 – 14:00       Pamela Armstrong

"Dini Kültlerin Gelişiminde Etnisite ve Kapsayıcılık: Köpek Kafalı Aziz Khristophoros ve Aziz Georgios"

"Ethnicity and Inclusiveness in the Development of Religious Cults: St. Christopher the Dog-­‐Headed and St.George"

 

 14:00 – 14:30       Dion C. Smythe

"Sınırlardaki İmgeler: Diegenes Akritas ve Madrid Skylitzes'deki Bizanslı 'Öteki'yi Görmek"   

 "Images on the Borders: Seeing the Byzantine ‘Other’ in Digenes Akritas and the Madrid Skylitzes"

 

 14:30 – 15:00       Tartışma / Discussion

 

 15:00 – 15:20       Ara / Break

 

15:20 – 16:45       VI. Oturum / Session VI     

Ortodoksluğun Sınırlarında / On the Margins of Orthodoxy

 

Tartışmacı / Discussant: Kutlu Akalın

 

15:20 – 15:50       Yelda Uçkan, Seçkin Evcim

"Bizans Döneminde Frigya’da ‘Öteki’ İnanışlar ve Kaya Mimarisindeki Yansımaları"

"The 'Other' Beliefs in Byzantine Phyrgia and Their Reflections in Cave Architecture"

 

 15:50 – 16:20       Sercan Yandım Aydın

"Erken Patristik Dönemde Ötekileşen Geleneksel Tarikat, Kült ve İnançlar: Frigya ve Lykaonia Münzeviliği"

"Marginalizing the Traditional Religious Orders, Cults and Beliefs in the Early Patristic Era: Asceticism in Phrygia and Lycaonia"

 

 16:20 – 16:45       Tartışma / Discussion

 

25 Haziran / June - Cumartesi / Saturday

 

10:00 – 12:00       VII. Oturum / Session VII

Ortaçağ Anadolusu’nda Kültürlerarası Karşılaşmalar I / Cross-­‐Cultural Encounters in Medieval AnatoliaI

 

Tartışmacı / Discussant: Ivana Jevtic

 

10:00 – 10:30       Buket Kitapçı Bayrı

"Bizanslıların Münhasır Hakkı Hıristiyanlık: Geç Bizans'ta Kendi ve Öteki"

"Exclusive Rights of the Byzantines to the Imperial Christianness. Other and Self in Late Byzantium"

 

 10:30 – 11:00       Scott Redford

"Bir Yapının Biyografisi: Selçuk Emiri Mubarizeddin Ertokuş ve Atabey Medresesi" 

"The Biography of a Building: Seljuk Emir Mubarizeddin Ertokuş & the Atabey Medrese"

 

11:00 – 11:30       Suna Çağaptay

"Yerinden Edilen Bizans: İznik İmparatorluğu’na Yeni Bir Bakış"

"Byzantium, Displaced: The Nicaean Empire Revisited"

 

11:30 – 12:00       Tartışma / Discussion

 

12:00 – 13:00       Öğle Yemeği / Lunch 

 

13:00 – 15:00       VIII. Oturum / Session VIII

Ortaçağ Anadolusu’nda Kültürlerarası Karşılaşmalar II / Cross-­‐Cultural Encounters in Medieval Anatolia II

 

Tartışmacı / Discussant: Tolga Uyar

 

13:00 – 13:30       Ioanna Rapti

"Başka Bir Bizans'ın Sanatı: Bghno Noravank Manastır Kilisesi'nin Mimari Plastik Bezemesi"

"Art from another Byzantium: the Sculptural Decoration of the Monastic Church of Bghno Noravank"

 

13:30 – 14:00       Glenn Peers

"Ondördüncü Yüzyıl Trabzonu'nda Helenizmin İşlevsel Kimliği"

"Hellenism’s Instrumental Identity in Fourteenth-­‐Century Trebizond"

 

14:00 – 14:30       Antony Eastmond

"Öteki Olarak Bizans Kimliği: Gürcistan'dan Görünüm"

"Byzantine Identity as Other: the View from Georgia"

 

14:30 – 15:00       Tartışma / Discussion

 

15:00 – 15:15       Ara / Break

 

15:15 – 17:00       IX. Oturum / Session IX

Kimliğin Görsel İfadeleri / Visual Expressions of Identity Tartışmacı / Discussant: Alicia Walker

15:15 – 15:45       Henry Maguire

"İçerideki Öteki: Ortaçağ Bizans Çömlekçiliğinde Temsil Edilen Kültür"

"The Other Within: the Culture Represented by Medieval Byzantine Pottery"

 

15:45 – 16:15       Brigitte Pitarakis

"Kuyumcular, Bakırcılar ve Müşteriler: Bizans ve İslam Dünyası Arasında"

"Jewelers, Coppersmiths, and Clientele: Between Byzantium and the Islam World"

 

16:15 – 16:45       Lynn Jones

"Orta Bizans Döneminde Kimlik Değişkenliği İçin Görsel Kanıtlar"

"Visual Evidence for the Mutability of Identity in the Middle Byzantine Period"

 

16:45 – 17:00        Tartışma / Discussion

 

17:00 – 17:30       Kapanış Değerlendirmesi / Closing Remarks Anthony Kaldellis

 

İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

Daha fazla bilgi için: rcac_info@ku.edu.tr

http://sgsymposium.ku.edu.tr/

 

 

 

 

FOURTH INTERNATIONAL SEVGİ GÖNÜL BYZANTINE SYMPOSIUM

23-25 Haziran June 2016, Istanbul

ANAMED Auditorium

 

Organized by the Vehbi Koç Foundation and Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations, The Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will take place between 23-25 June 2016 under the title "Byzantine Identity and the Other in Geographical and Ethnic Imagination"  

The symposium will feature 9 sessions in which 25 papers will be presented by senior researchers.

To download the preliminary programme: http://sgsymposium.ku.edu.tr/sites/sgsymposium.ku.edu.tr/files/SGBS2016_PROGRAM_03022016.pdf

 

The symposium is open to the public and free.

To register: http://sgsymposium.ku.edu.tr/symposium/registration-form

 

Simultaneous English-Turkish translation will be provided. Please direct all questions and inquiries to: rcac_info@ku.edu.tr http://sgsymposium.ku.edu.tr