SİT ALANLARINDA YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun aldığı yeni bir kararla, arkeolojik sit alanlarında geçici yapılaşmanın önü açıldı.

27 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan karara göre, ‘Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’na sit alanlarında geçici yapılaşmanın önünü açan yeni bölümler eklendi. Buna göre artık 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında “geçici” yapılaşmaya izin verilecek. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde Ankara'da toplanarak aldığı kararda, bakanlığın oluşturacağı bir bilim kurulunun denetimiyle, zemine en az müdahale edecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projeler uygulanabilir hâle gelecek.

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 1999 yılından beri uygulanmakta olan, 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin kararlarında sorunlar yaşandığı gerekçesiyle ilgili maddelere yeni bölümler eklendiği belirtildi. Kamu düzeni ve güvenliğini etkileyecek şekilde bozulan ya da doğal afet yaşanan yerlerde, bu tip zorunlu uygulamalar süresi önceden belirlenerek hayata geçirilebilecek. 

 

7 Nisan Perşembe günü Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun aldığı ve 27 Nisan Çarşamba günü Resmî Gazetede yayımlanan karar şöyle:

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının uygulanmasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda;

Anılan İlke Kararının I. derece arkeolojik site ilişkin 1. Maddesinin (f) bendinden sonra gelmek üzere;

“g) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine,” ifadesinin,

Aynı İlke Kararının II. derece arkeolojik site ilişkin 2. Maddesinin (b) bendindeki “I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının a, b, c, ç, d, e, f ” ifadesinden sonra gelmek üzere “, g” ifadesinin eklenmesine karar verildi.

 

Son zamanlarda ülke genelinde artan terör olaylarının bu kararların alınmasında önemli bir etken olduğu yorumlandı. 

 

Fotoğrafta Lice'de üstüne karakol inşa edilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Fotoğraf: DHA)