juliopolis

Hekim Mezarları

Arkeolojik araştırmalarda interdisiplineryollarla tespit edilen bulgularneticesinde insanoğlununtarih öncesi devirlerden beri ortayaçıkan hastalık ve yaralanmalarını iyileştirmekiçin cerrahi müdahale yolları geliştirdikleribilinir. Erken devirlerde insanların hangiyöntem ve araç gereçler ile ameliyat edildiklerikesin olarak bilinmese de gerek antik kaynaklargerekse arkeolojik buluntular insanoğlununne şekilde tedavi gördüğüne ilişkin bilgilerivermektedir. Özellikle, Roma İmparatorlukDönemi nekropollerinde, MS 1.- 4. yüzyıllararasında ölen hekimlerin tedavi aletleri ile gömülmegeleneği, antik dünyanın tıp aletleriningünümüze ulaşmasında etkili olmuştur.Anadolu’nun sahipsiz birçok nekropolüyüzyılı aşkın bir süredir ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."