MÖ 2. BİNDE AKDENİZ´DE ÇIKAR ÇATIŞMALARI

MÖ 2. BİNYILDA DOĞU AKDENİZ HAVZASINDA EKONOMİK ÇIKAR ÇATIŞMALARI -BRAUDEL’Cİ BİR KURGU DENEMESİ

Tarihi, zaman ve mekân koordinatları içinde birbütün olarak ele alabilmek ise, “géo-histoire”kavramını yaratan Fernand Braudel gibi, tarihçiolduğu kadar, coğrafyacı, her ikisi kadar da filozofbir bilim adamının açtığı yoldan gidilerek mümkündür. Braudel, gerçekten de daha 1940’lı yılların sonundayayınlanan “II. Filip (Philip) Döneminde Akdeniz ve AkdenizDünyası” konulu devasa doktora tezinin yarısını oluşturanbirinci cildini, 16. yüzyılın olaylarında sahne görevini yapanAkdeniz’in tüm fiziksel özelliklerine ve bunların insanlarıhangi yollarla etkilediğini açıklamaya hasretmiştir. Bu eser,bir denizin ve onu çevreleyen karaların ve doğaldır ki, bukaralarda yaşayan insanların nasıl bir ilişkiler karmaşasıiçinde ayrılması güç bir bütün meydana getirdiğini gözlerönüne sermektedir. Daha sonra onun editörlüğündehazırlanan iki kitap ve nihayet post mortem olarak yayınlananson çalışması, yine Akdeniz’i yaşam alanı olarak kullanandaha eski kültürleri, ilk insanın ortaya çıkışından itibarenkendine özgü metoduyla izlemekte ve olayları açıklamayaçalışmaktadır. Braudel’in fikirleriyle tanıştıktan sonra, bizde çalışmalarımızda yeri geldiğinde bunları konularımızauygulamaya başlamıştık. Aradan geçen sürede tarihe bakışaçımızda Braudel’ci metod daha çok ağırlık kazanmış ve sonyayınlarımızda uygarlıkların analizinde coğrafi mekânınönemi özellikle vurgulanarak, örneğin “Hitit uygarlığı,Anadolu coğrafyasının ürünüdür” sonucuna varılmıştı.Bu yazımızda ise, MÖ 2. binyılın beş süper gücünün yanısıra küçük devletlerin rol aldığı bir denge oyununu içinde ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."